Aktuální týden
49.TÝDEN
2.12.2022

 

6.12. IT soutěž EAO Děčín, výběr 9.roč. (8.00)

7.12. Projektový půlden SZŠ Děčín, 9.roč. (7.50)

7.12. Olympiáda Čj školní kolo (14.00)

8.12. Školská rada (14.00)

8.12. Autorské fórum (16.00)

11.12. Koncert Yxes Joke, Zámek DC (15.00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Přehledný kalendář akci 2022-2023

Organizační kalendář

 
 
Loga projektů

 

 

 

 

 

Externí odkazŠkola pro všechny - I, II

Externí odkazInkluze do škol

 

 

Volný čas

 

Tvořivá matematika

 

Ovoce do škol    Nadace ČEZ
           


EU peníze do školExterní odkazObědy pro děti

  

 
 
Školní hymna

Logo školy

 
 
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Čj


Český jazyk – I.stupeňExterní odkazČJL1-Hygienické návyky při čtení a psaní
Externí odkazČJL2-Sluchová diferenciace
Externí odkazČJL3-Zraková diferanciace
Externí odkazČJL4-Prostorová diferenciace
Externí odkazČJL5-Sluchová analýza a syntéza
Externí odkazČJL6a-M
Externí odkazČJL6b-A
Externí odkazČJL6c-L
Externí odkazČJL6d-E
Externí odkazČJL6e-S

Externí odkazČJL6f-O
Externí odkazČJL6g-P
Externí odkazČJL6h-U
Externí odkazČJL6ch-I

Externí odkazČJL7-zásobník
Externí odkazČJL8-ou,au,eu Externí odkazČJL9-di,ti,ni-dy,ty,nyk(pru­s)Acplaceno
Externí odkazČJL10-slabiky dě,tě,ně,bě,p­ě,vě,mě
Externí odkazČJL11-Slovo, slabika, hláska, písmeno 

Externí odkazČJL12-abeceda
Externí odkazČJL13-Druhy vět, pořádek slov
Externí odkazČJL14-Psaní u,ú,ů Externí odkazČJL15-Tvrdé slabiky
Externí odkazČJL16-Měkké slabiky
Externí odkazČJL17-Samohlásky krátké, dvojhlásky

Externí odkazČJL18-Samohlásky dlouhé
Externí odkazČJL19-Psaní souhlásek uprostřed a na konci slov
Externí odkazČJL20-Velká písmena ve vlastních jménech

Externí odkazČJL21-Slabikotvorné r,l
Externí odkazČJL22-Význam slov synonyma,antonyma
Externí odkazČJL23-Význam slov – slova nadřazená, podřazená
Externí odkazČJL24-Věta jednoduchá, souvětí
Externí odkazČJL25-Vyjmenovaná slova po B
Externí odkazČJL26-Vyjmenovaná slova po L
Externí odkazČJL27-Vyjmenovaná slova po M
Externí odkazČJL28-Vyjmenovaná slova po P
Externí odkazČJL29-Vyjmenovaná slova po S
Externí odkazČJL30-Vyjmenovaná slova po V

Externí odkazČJL31-Vyjmenovaná slova po Z
Externí odkazČJL32-Slovní druhy – přehled
Externí odkazČJL33-Podstatná jména
Externí odkazČJL34-Přídavná jména
Externí odkazČJL35-Zájmena
Externí odkazČJL36-Číslovka
Externí odkazČJL37-Slovesa
Externí odkazČJL38-Příslovce
Externí odkazČJL39-Předložky
Externí odkazČJL40-Spojky

Externí odkazČJL41-Částice
Externí odkazČJL42-Citoslovce
Externí odkazČJL43-Podmět a přísudek
Externí odkazČJL44-Pádové otázky
Externí odkazČJL45-Větné vzorce
Externí odkazČJL46-Skloňování podstatných jmen – rod a číslo
Externí odkazČJL47-Význam slov
Externí odkazČJL48-Stavba slov
Externí odkazČJL49-Předpony a předložky
Externí odkazČJL50 – předpony

Externí odkazČJL51– slovesa
Externí odkazČJL52– slovesa zvratná, slovesné tvary
Externí odkazČJL53 – časování sloves v minulém čase
Externí odkazČJL54 – časování sloves v přítomném čase
Externí odkazČJL55 – časování sloves v budoucím čase
Externí odkazČJL56-přehled vzorů podstatných jmen-zásobník
Externí odkazČJL57-Podstatná jména rodu středního – vzor město
Externí odkazČJL58-Podstatná jména rodu středního – vzor moře
Externí odkazČJL59-Podstatná jména rodu středního – vzor kuře
Externí odkazČJL60-Podstatná jména rodu středního – vzor stavení

Externí odkazČJL61-Podstatná jména rodu ženského – vzor žena
Externí odkazČJL62-Podstatná jména rodu ženského – vzor růže
Externí odkazČJL63-Podstatná jména rodu ženského – vzor píseň
Externí odkazČJL64-Podstatná jména rodu ženského – vzor kost
Externí odkazČJL65 – vzor pán
Externí odkazČJL66 – vzor hrad
Externí odkazČJL67-vzor muž
Externí odkazČJL68.vzor stroj
Externí odkazČJL69-Stavba věty jednoduché, základní stavební dvojice
Externí odkazČJL70-Shoda podmětu s přísudkem – rod střední

Externí odkazČJL71-Shoda podmětu a přísudku
Externí odkazČJL72-Shoda podmětu s přísudkem – rod mužský
Externí odkazČJL73-Souvětí
Externí odkazČJL74-Předpony s-,z-,vz-
Externí odkazČJL75-Předpony roz-,bez-
Externí odkazČJL76-Předpony od-,nad-,pod-,před-
Externí odkazČJL77-Předpony ob-,v-
Externí odkazČJL78-Ú uprostřed slova
Externí odkazČJL79-Přehled vzorů přídavných jmen
Externí odkazČJL80-Přídavná jména tvrdá

Externí odkazČJL81-Přídavná jména měkká
Externí odkazČJL82-Přídavná jména přivlastňovací
Externí odkazČJL83-Skloňování zájmen, druhy
Externí odkazČJL84-Skloňování číslovek, druhy
Externí odkazČJL85-Slovesný způsob
Externí odkazČJL86-Přímá řeč
Externí odkazČJL87-Stavba slova
Externí odkazČJL88-Základní větné členy – druhy podmětů
Externí odkazČJL89-Slovesa – osoba, číslo, slovesný způsob
Externí odkazČJL90-Podstatná jména rodu mužského – vzor předseda, soudce

Externí odkazČJL91-Význam slov – homonyma
Externí odkazČJL92-Shoda přísudku s podmětem – několikanásobný podmět
Externí odkazČJL93-Popis věci a osoby, pracovní postup
Externí odkazČJL94-Dopis, adresa
Externí odkazČJL95-Inzerát
Externí odkazČJL96-SMS, e-mail
Externí odkazČJL97-Omluvenka
Externí odkazČJL98-Pozvánka
Externí odkazČJL99-Pozdrav
Externí odkazČJL100-Blahopřání

Externí odkazČJL101-Reklama
Externí odkazČJL102-Přihláška, dotazník
Externí odkazČJL103-Líčení zážitků
Externí odkazČJL104-vypravování, osnova
Externí odkazČJL105-Oznámení, zpráva
Externí odkazČJL106-Báseň
Externí odkazČJL107-Pohádka
Externí odkazČJL108-Bajka
Externí odkazČJL109-Povídka
Externí odkazČJL110-Pověst

Externí odkazČJL111-Próza a poezie
Externí odkazČJL112-Procvičování a příklady – zájmena
Externí odkazČJL113-Procvičování a příklady – Vyjmenovaná slova po B
Externí odkazČJL114-Procvičování a příklady – Abeceda
Externí odkazČJL115-Procvičování a příklady – koncovky přídavných jmen
Externí odkazČJL116-Procvičování a příklady – slovní druhy
Externí odkazČJL117-Procvičení a příklady – slovní druhy
Externí odkazČJL118-Procvičení a příklady – koncovky podstatných jmen rodu mužského
Externí odkazČJL119-Procvičování a příklady – vlastní a obecná jména
Externí odkazČJL120-Literární pojmy – Báseň

Český jazyk – II.stupeň

Externí odkazCJ1 Obecné poučení o jazyce
Externí odkazCJ2 Jazykové příručky
Externí odkazCJ3 Jazykové rodiny, vývoj čj
Externí odkazCJ4 Tvoření slov, stavba slova
Externí odkazCJ5 Slovní druhy, podstatná jména
Externí odkazCJ6 Vlastní jména přejatá a VM
Externí odkazCJ7 Odchylky od skloňování podstatných jmen
Externí odkazCJ8 Přídavná jména, kategorie, pravopis
Externí odkazCJ9 Přídavná jména, stupňování, jmenné tvary
Externí odkazCJ10 Zájmena
Externí odkazCJ11 Číslovky
Externí odkazCJ12 Slovesa
Externí odkazCJ13 Příslovce
Externí odkazCJ14 Gramatické slovní druhy
Externí odkazCJ15 Základní větné členy
Externí odkazCJ16 Rozvíjející větné členy
Externí odkazCJ17 Druhy vět
Externí odkazCJ18 Významové poměry, interpunkce
Externí odkazCJ19 Sloh a komunikace
Externí odkazCJ20 Vypravování a přímá řeč
Externí odkazCJ21 Popis prostý
Externí odkazCJ22 Charakteristika
Externí odkazCJ23 Líčení
Externí odkazCJ24 Žánry v publicistickém stylu
Externí odkazCJ25 Dopis
Externí odkazCJ26 Slohové útvary administratiního stylu
Externí odkazCJ27 Výpisky, výtah, výklad
Externí odkazCJ28 Úvaha, diskuze
Externí odkazCJ29 Proslov
Externí odkazCJ30 Bajky
Externí odkazCJ31 Pohádky
Externí odkazCJ32 Příběhy z dávných dob
Externí odkazCJ33 Balady a romance
Externí odkazCJ34 Poezie
Externí odkazCJ35 Próza s dětským hrdinou
Externí odkazCJ36 Prozaické žánry
Externí odkazCJ37 Drama,Hudebně-dramatické žánry
Externí odkazCJ38 Nejstarší literární památky
Externí odkazCJ39 Počátky písemn. a č. literatury
Externí odkazCJ40 Středověká literatura
Externí odkazCJ41 Humanismus ve světové literatuře
Externí odkazCJ42 Humanismus v české literatuře
Externí odkazCJ43 Klasicismus
Externí odkazCJ44 Národní obrození
Externí odkazCJ45 Literatura 2.poloviny 19.stol.
Externí odkazCJ46 Preromantismus, romantismus
Externí odkazCJ47 Realismus, naturalismus
Externí odkazCJ48 Světová lit. 1.pol. 20.století
Externí odkazCJ49 Svět. lit. 2.pol. 20. století
Externí odkazCJ50 Česká literatura 1.pol. 20.století
Externí odkazCJ51 Česká literatura 2.pol. 20.století
Externí odkazCJ52 Současná literatura
Externí odkazCJ53 Význam slov
Externí odkazCJ54 Současná literatura
Externí odkazCJ55 Význam slov
Externí odkazCJ56 Pravopis přídavných jmen
Externí odkazCJ57 Shoda podmětu s přísudkem
Externí odkazCJ58 Čárka ve větě jednoduché
Externí odkazCJ59 Čárka v souvětí
Externí odkazCJ60 Pravopis, stavba slova