i

Rekonstrukce sportovně-dopravního hřiště!

Hotové by mělo být ve školním roce 2017/2018.

 

 

Kotva

LVK  2017/2018

ani sníh krtečkovi nevadí... a špízuje a špízuje.....  :-D

 

 

Chcete něco k videjkám sdělit krtkům? 

krtek@zsnastrani.cz

 

 

Aktuální týden
Aktuální týden
24.3.2018

 

21.5. - 22.5.  Školní výlet 5.A - Vysoká Lípa

21.5.   Dětský den 1.A,B - studenti EAO (10.00)

21.5.   Jarmark 4.A ve Spořitelně  (15.00 - 17.00)

24.5.   Školní parlament (7.15)

24.5.   Dofocení tříd (9.00)

24.5.   Školská rada (14.00)

24.5.   Otevření dopravního hřiště (15.00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Loga projektů

 

Inkluze do škol  

 

 

Volný čas

 

Tvořivá matematika

 

Letś Speak TogetherOvoce do škol    Nadace ČEZ
           

EU peníze do školRAMPS-VIPIII

  

 
 
Spolupracující organizace

 
 
Jsme členy

 

 
 
Mapa webu
A
A
A

Matematika


Matematika – I.stupeň

M1-Prostorová orientace
M2-Číslice 1–3
M3-Sčítání a odčítání v oboru 1–5
M4-Sčítání a odčítání v oboru 0–10
M5-Numerace do 20
M6-Sčítání v oboru 10–20
M7-Odčítání v oboru 10–20
M8-Sčítání 0–20 (bez přechodu)
M9-Odčítání 0–20 (bez přechodu)
M10-Vztah více o, méně o

M11-Sčítání 0–20 (s přechodem)
M12-Odčítání 0–20 (s přechodem)
M13-Desítky – jednotky
M14-Numerace do 100
M15-Sčítání desítek
M16-Odčítání desítek
M17-Sčítání a odčítání v oboru do 100 (bez přechodu)
M18-Sčítání v oboru do 100 (s přechodem přes 10)
M19-Odčítání v oboru do 100 (s přechodem přes 10)
M20-Násobení 2

M21-dělení 2
M22-Násobení a dělení číslem 1 a 10
M23-Pamětné sčítání a odčítání dvojciferných čísel v oboru do 100
M24-Písemné sšítání dvojciferných čísel v oboru do 100
M25-Písemné odčítání dvojciferných čísel v obodru do 100
M26– Zaokrouhlování čísla na desítky v oboru do 100
M27-Přirozená čísla v oboru do 1000 – numerace
M28-Porovnávání čísel v oboru do 1000
M29-Pamětné sčítání a odčítání do 1000
M30-Jednotky délky (km, m, dm ,cm, mm)

M31-Jednotky hmotnosti (t, kg, g)
M32-Jednotky objemu (l, dl, hl)
M33– Zaokrouhlování trojciferných čísel na stovky
M34-Pamětné sčítání v oboru do 1000 rozšíření učiva
M35-Pamětné odčítání v oboru do 1000 rozšíření učiva
M36-Písemné sčítání v oboru do 1000
M37-Písemné odčítání v oboru do 1000
M38-Dělení se zbytkem
M39-Násobení a dělení mimo obor násobilek (nás. násobků deseti + dělení mimo obor násobilek)
M40-Dělení násobků deseti jednocifernými čís­ly

M41-Násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem pomocí rozkladu
M42-Násobení trojciferných čísel jednocif. činitelem pomocí rozkladu
M43– Jednotky času (h, min, s)
M44-Písemné násobení jednociferným činitelem
M45-Práce s kalkulačkou
M46-Práce s diagramy
M47-Písemné dělení jednociferným dělitelem
M48-Čísla do 10 000 numerace
M49-Porovnávání čísel v oboru přirozených čísel do 10 000
M50-Pamětné sčítání a odčítání přirozených čísel v oboru do 10 000

M51-Zaokrouhlování přirozených čísel do 10 000 na desítky, stovky, tisíce
M52-Písemné sčítání v oboru přir. čísel do 10 000
M53-Písemné odčítání v oboru přir. čísel do 10 000
M54-Pamětné násobení a dělení do 10 000
M55-Pamětné násobení a dělení (jeden z činitelů je násobkem čísla 10 např 5.1000=5000)
M56-Rovnice, neznámá
M57-Písemné násobení dvojciferným činitelem
M58-Přímá a nepřímá úměrnost
M59-Zlomky + výpočty částí z celku
M60– Řešení slovních úloh

M61-Nerovnice (32‹ x ‹ 40)
M62– Aritmetický průměr
M63-Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem
M64– Římské číslice
M65– Pamětné dělení se zbytkem
M66-Písemné dělení dvojciferným dělitelem
M67-Průměrná rychlost
M68– Obor přirozených čísel do 1 000 000 diferenciace porovnávání
M69-Desetinná čísla (práce s desetinným zlomkem)
M70-Porovnávání desetinných čísel

M71– Sčítání des. čísel
M72-Odčítání des. čísel
M73-Zaokrouhlování des. čísel
M74-Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem
M75-Násobení a dělení des. čísel deseti a stem
M76-Násobení a dělení des. čísel přirozeným číslem
M77-Des. čísla se třemi des. místy ®
M78-Procvičení a příklady – sčítání v oboru 1–4
M79-Procvičení a příklady – sčítání v oboru 0–6
M80-Procvičení a příklady – sčítání v oboru 1–8

M81– Procvičení a příklady – násobení číslem 3
M82-Procvičení a příklady – násobení číslem 4
M83– Procvičení a příklady – násobení číslem 5
M84-Procvičení a příklady – násobením číslem 6
M85-Procvičení a příklady – násobením číslem 7
M86-Procvičení a příklady – násobení číslem 8
M87-Procvičení a příklady – násobení číslem 9
M88-Číselné rébusy
M89-Hříčky se zápalkami a pavučinové rébusy
M90-Logické úlohy

Matematika – II.stupeň

M1 Desetinná čísla
M2 Desetinná čísla
M3 Dělitelnost
M4 Osová souměrnost
M5 Úhel a jeho velikost
M6 Výšky v trojúhelníku
M7 Těžnice v trojúhelníku
M8 Konstrukce trojúhelníku
M9 Konstrukce trojúhelníku typu SuS
M10 Konstrukce trojúhelníku typu uSu

M11 Kružnice trojúhelníku opsaná
M12 Krychle a kvádr
M13 Síť a povrch krychle a kvádru
M14 Objem krychle a kvádru
M15 Celá čísla
M16 Zlomky
M17 Zlomky
M18 Poměr
M19 Přímá úměrnost
M20 Nepřímá úměrnost

M21Trojčlenka
M22 Procenta
M23 Středová souměrnost
M24 Druhy a vlastnosti rovnoběžníků I.
M25 Druhy a vlastnosti rovnoběžníků II.
M26 Druhy a vlastnosti rovnoběžníků III.-konstrukce
M27 Vlastnosti a konstrukce lichoběžníků I.
M28 Vlastnosti a konstrukce lichoběžníků II.
M29 Síť a povrch kolmého hranolu
M30 Objem kolmého hranolu

M31 Druhá a třetí mocnina
M32 Druhá odmocnina
M33 Pythagorova věta
M34 Mocniny s přirozeným mocnitelem
M35 Vlastnosti kruhu a kružnice
M36 Obvod a obsah kruhu
M37 Povrch a objem válce
M38 Výrazy
M39 Mnohočleny
M40 Vzorce pro dvojčleny

M41 Rozkládání mnohočlenů
M42 Řešení rovnic
M43 Lomené výrazy
M44 Lomené výrazy
M45 Rovnice s neznámou ve jmenovateli
M46 Podobnost
M47 Soustavy rovnic I.
M48 Soustavy rovnic II.
M49 Soustavy rovnic III.
M50 Slovní úlohy řešené rovnicí

M51 Slovní úlohy řešené rovnicí – o pohybu
M52 Slovní úlohy řešené rovnicí – o práci a činnosti
M53 Slovní úlohy řešené rovnicí – směsi a roztoky
M54 Slovní úlohy řešené soustavou rovnic o dvou neznámých
M55 Lineární a jiné funkce
M56 Goniometrické funkce I.
M57 Goniometrické funkce II.
M58 Povrch jehlanu,kužele a koule
M59 Objem jehlanu,kužele a koule
M60 Goniometrické funkce III.

M61 Kružnice trojúhelníku vepsaná